Skip to main content
DigitaliseringsstrategiKundehistorier

Utarbeidelse av digitaliseringsstrategi

Utarbeidelse av digitaliseringsstrategi

Kunden er en av de største kommunene i Norge.

Kundebehov/ Prosjektomfang

Da en av Norges største kommuner definerte en ny visjon for å møte fremtidige utfordringer innså de også at den gjeldende IT strategien ikke lenger var dekkende for fremtidig behov. Løsningen ble å utarbeide en digitaliseringsstrategi. I arbeidet med digitaliseringsstrategien innarbeidet også kommunen nye retningslinjer fra statlige myndigheter.

Kort beskrivelse av Akseleras rolle, leveranser og resultater

Akselera hadde ansvar for prosjektledelsen. Angrepsvinkelen la opp til en workshop-orientert prosess med tett involvering av interessenter på kryss av alle kommunens tjenesteområder.  Akselera bidro også med innhold til Langtidsplanen, definerte Digitaliseringsstrategiens påvirkning på organisasjonen, samt utarbeidet en ny styringsmodell for å sikre en god fremdrift og beslutningsprosess. Vi bistod også i utarbeidelsen av styrende dokumenter. Gjennom hele prosjektet arbeidet vi målrettet for å sikre eierskap til digitaliseringsstrategien, både innen kommunens forskjellige tjenesteområder og i IT organisasjonen.

Den ferdigstilte «innbygger-sentrerte» digitaliseringsstrategien, lyktes med å kombinere behovene til kommunen, hensynta retningslinjer fra statlige myndigheter, innarbeide teknologiske trender og muligheter, samt dekke relevante kommersielle forhold.  Digitaliseringsstrategien fikk full støtte fra Kommunestyret. Strategien definerte retning og prioriteringer relatert til fremtidig virksomhetsprosess-/applikasjonsutviklingen og føringer for den fremtidige tekniske infrastrukturen. Den digital strategien ble både godt mottatt innenfor kommunen, samt sett på som en inspirasjon for mange andre kommuner.

Tjenesteområde

Leave a Reply